LEARNFOOD är ett nordiskt projekt med syfte att underlätta erfarenhetsutbyte mellan våra länder Sverige, Norge och Danmark där vi tillsammans öka kunskapen om skolmåltidernas viktiga roll för elevernas välmående och lärande. Projektet, som finansieras av Nordplus, startade våren 2019 och avslutades december 2022. Våren 2023  publicerades antologin Læring gennem mad og måltider i grundskolen,  som skrevs för att förse lärare och lärarstudenter med en förståelse för skolmåltidens betydelse ur ett folkhälso- och näringsperspektiv, såväl som skolmåltidens potential som ett verktyg för lärande.

Värdskapen på RISE har nu fått möjligheter att koordinera det fortsatta arbete som en utveckling på detta projekt, vilket blir i form av ett nätverk  med start hösten 2023 och avslut i augusti 2025. Nätverket kommer att bestå av aktörer från Norge, Sverige och Danmark.
Målet med projektet är att etablera ett tvärsektoriellt nätverk av relevanta partners inom universitet, statliga myndigheter, offentliga verksamheter och NGO:s med fokus på kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte avseende skolmåltidens roll i lärande för hållbar utveckling.  I förlängningen är syftet att projektet ska leda till att barn och ungdomar lämnar skolan med en stärkt hållbarhetskompetens.

Mer information om LEARNFOOD finns att hitta här

Här kommer det finnas information om vad som händer inom projektet.